В умовах пандемії сучасні інформаційні технології та інструменти швидко проникають у всі сфери життя. Це переконливо доводить, що ті компанії та організації, які знайшли способи надання своїх послуг клієнтам віртуально, внесли зміни у процеси надання послуг та стабільно функціонують в умовах кризових явищ в економіці.

Служба зайнятості поєднує вже діючі інструменти обслуговування населення, як то профілювання та кейс-менеджмент з новими, додатковими методиками поглибленого індивідуального обслуговування населення, які носять характер постійного професійного супроводу при побудові та зміні кар’єри та запроваджує в роботу кар’єрне консультування. Послуги з кар’єрного консультування надаватимуться як безпосередньо у базових центрах зайнятості, так і онлайн.

У чому ж полягає кар’єрне консультування? Це надання порад та рекомендацій щодо отримання роботи, формування професійної кар’єри та/або зміни професії (сфери професійної діяльності), базуючись на особистих якостях, досвіді, навичках Клієнта та узгодження з потребами ринку праці.

 В ході консультування клієнт отримує підтримку, можливість обговорення нагального питання, пропозиції щодо необхідних дій,  усвідомлення власного потенціалу у вирішенні питань формування та розвитку професійної кар’єри, самостійний вибір ефективних способів досягнення мети.

Технологія кар’єрного консультування передбачає розгляд великої кількості запитів Клієнта, які впливають на його можливості побудови кар’єри: розуміння суті та причини проблем, які пов’язані з роботою/кар’єрою; аналіз попередньої сфери зайнятості Клієнта та причин зміни такої діяльності; аналіз рівня освіти, наявних професійних компетенцій, володіння «hard» та «soft» навичками, професійного потенціалу Клієнта та його додаткових компетенцій та інше. В ході консультування застосовуються відомі дієві інструменти, як то техніка SMART цілі, матриця SWOT аналізу, квадрант Кіосакі, техніка «Лінія часу», матриця прийняття рішень, модель STAR та інші.

Метою консультування є розроблення стратегії працевлаштування Клієнта, яке базується на конкретизації запитів на працевлаштування, дослідженні реалістичності таких запитів, виходячи з аналізу на регіональному чи локальному ринку праці, оцінці сильних та слабких сторін Клієнта, можливих напрямів посилення його компетенцій та професійних позицій, бажанні та можливості змінити напрям та сферу своєї діяльності.

Наразі, елементи кар’єрного консультування вже впроваджуються в роботу філій та базових центрів зайнятості Одеського обласної служби зайнятості.